Vzdělávání dospělých 2017

Vzdělávání dospělých 2017

Mezinárodní vědecká konference

Vzdělávání dospělých 2017/Adult Education 2017

 

Praha, úterý 11. a 12. prosince 2017

 (9:00 až 17:00 hod.)

 

Konferenci pořádá Česká andragogická společnost ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

 

Garanti konference:

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

 

Konference bude mít tři tematické bloky:

1. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání – trendy a perspektivy 

Garant sekce: doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

2. Edukace seniorů

Garant sekce: doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.

3. Andragogické poradenství – význam a perspektivy

Garant sekce: doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

 

Vědecký výbor konference:

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.                          Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D.                                    Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.                           Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.                           Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

prof. dr. Željko Dugac, PhD.                                 Academy of Science and Arts, Croatia

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., MBA                     Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.                           Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.                           Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc., dr.h.c.                Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.                   Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.                               Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany

prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.                      Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA                     LIGS University, USA

doc. PhDr. Josef Malach, CSc.                            Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.              Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, PhD.  Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.                       Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.            Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.                           Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.                           Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.                      Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

dr. hab Beata Pituła, prof. nzw. w Pol. Śl.           Silesian University of Technology, College of Social Sciences  and Foreign Philologies, Poland

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., dr. h. c.              Česká andragogická společnost

prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.                      Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

doc. Ing. Mgr. Radomír Saliger, Ph.D.                Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany

PhDr. Jarmila Salivarová, Ph.D.                          Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.                               Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

PhDr. inż. Łukasz Tomczyk, Ph.D.                      Pedagogical University of Cracow, Poland

doc. Ing. David Vaněček, Ph.D.                         Masarykův ústav vyšších studií, České vysoké učení technické v Praze

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.                   Česká andragogická společnost, Pedagogická fakulta, sUniverzita Karlova

 

Organizační výbor:

Ing. Josef Bittner, MBA

Bc. Kateřina Ducháčová

PhDr. Mgr. Martin Hamadej

PhDr. Jiří Hrudkaj

Ing. Jinřich Kolek, MBA

 

Sborník konference:

Sborník 2017

 

 

Sborník z loňské konference:

VETEŠKA, J. (ed.) Vzdělávání dospělých 2016 – východiska a inspirace pro teorii a praxi = Adult Education 2016 – bases and inspiration for theory and practice : proceedings of the 6th International Adult Education Conference, 13-14th December 2016 Prague. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. 377 s. ISBN 978-80-905460-6-6.

byl úspěšně zařazen do databáze Web of Science (Conference Proceedings Citation Index).